Габрово

Габрово е областен град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина.
Населението на община Габрово към 2011 година възлиза на 65 268 жители (НСИ).
 
  
Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” обхваща територията на община Габрово. В община Габрово изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага разгръщане на мащабни инвестиционни и строителни дейности, поради пълната липса на газификация в трите потребителски сектора – промишлен, обществено-административен и битов.

Инвестиционна програма:
 

„Ситигаз България” ЕАД ще изгради на територията на община Габрово 216 947 м газоразпределителни мрежи:

  • 159 483 м газоразпределителни мрежи;
  •  57 464 м газопроводни отклонения. 
Инвестициите ще осигурят възможността за присъединяване на обекти от индустриалния, комуналния и битовия сектор.
 
Брой: 
Индустриални потребители – 74
 Комунални потребиетли – 102
Битови потребители – >3000