Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният размер на финансовата помощ може да достигне 1200 евро.

Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление в местните офиси на Ситигаз България ЕАД. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. В момента се разработва модел за компенсация на досега използвалите програма Desiree Gas.