25.01.2018г.

ВЕЧЕ С 30% ПО-ЕВТИНА ГАЗИФИКАЦИЯ И ПЪЛНА СУБСИДИЯ ЗА ТАКСА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният... виж повече

18.01.2018г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

"С и т и г а з Б ъ л г а р и я" Е А Д обявява, че има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на "Ситигаз България" ЕАД, Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД и Правила за работа с потребителите на "Ситигаз България" ЕАД. Текстовете на обявите за различните лицензни територии на дружеството можете... виж повече

21.11.2017г.

Допълнително уведомление към клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

Уважаеми клиенти,   От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети. В края на всеки следващ месец ще се извършва изравняване на предходния месец, съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД. За повече информация... виж повече