„Ситигаз България” EАД винаги е следвало като основен стратегически принцип политиката на високо качество на предлаганите услуги на многобройните си клиенти, опазване на околната среда и обръща особено внимание на здравето и сигурността на работното място на служителите си, на клиентите си и на всички, които взимат участие във фирмените процеси (доставчици, акционери, сътрудници и др.), теми считани от фирмата за приоритетни, които следва да бъдат интегрирани с всички останали дейности.

За тази цел „Ситигаз България” EАД се ангажира:
 

 • да съблюдава прилаганите законови норми и всички останали изисквания за качество, здравеопазване, сигурност и защита на околната среда, към които се присъединява;
 • да дефинира целите и начините за тяхното достигане, изследвайки ги периодически посредством индикатори за процесите;
 • да удовлетворява желанията на клиентите и повишава тяхната лоялност чрез предлагането на специални услуги и непрекъснати изследвания на клиентската удовлетвореност;
 • да удовлетвори служителите посредством периодичен мониторинг на техните изисквания и очаквания;
 • да извършва превенция за намаляване на влиянието на вредните фактори върху околната среда, използвайки възможно най-ефикасно природните ресурси и енергия;
 • да направи съпричастни всички лица, имащи отношение към дейността на фирмата с политиката и целите на същата, развивайки на всички нива отговорността към околната среда и нейното опазване посредством постоянни кампании, насочени към подобряване на енергийната ефективност;
 • да предотврати и намали рисковете за здравето и сигурността на служителите, гарантирайки подходяща работна среда посредством постоянната дейност на обучение, информиране и санитарен мониторинг;

„Ситигаз България” EАД се ангажира да поддържа актуализирана политиката си за качество, околна среда, социална отговорност, здравеопазване и сигурност на работното място, да прилага и поддържа актуализирана интегрираната система за управление и непрекъснато да подобрява резултатите си.

 

 1. Декларация по отношение на политиката по качество и околна среда
 2. Декларация за политиката по управление на здравето и безопасността при работа
 3. Декларация по отношение политиката по социална отговорност
 4. Процедура по социална отговорност; Детски труд и този на младите работници
 5. Процедура по социална отговорност; Управление и разрешаване на жалби
 6. План за ангажираност

 

Първото издадено Удостоверение на търговец с енергия, ще послужи за доказване на изпълнението на индивидуалната цел за енергийни спестявания при крайните клиенти на „Ситигаз България“ ЕАД. Задълженията за индивидуални цели за енергийни спестявания бяха въведени със схемата, за разпределение на националната индикативна цел по Директива 2006/32/ЕО на задължените лица по Закона за енергийна ефективност, с период за изпълнение 2008-2016 година.

7. Удостоверение за енергийни спестявания при крайни клиенти

 

Във връзка с доброволно приетите пред обществото, в лицето на нашите клиенти, служители и заинтересовани лица, задължения за балансирано икономическо развитие, опазване на околната среда и социални задължения пред обществото, Група SGR изготвя годишен доклад за устойчиво развитие, който се приема от независимата организация GRI (Global Reporting Initiative). Доклада който включва и дейността на "Ситигаз България" ЕАД, като част от групата можете да откриете на английски език в следващия документ:

8. Доклад за устойчиво развитие на "Gruppo Societa’ Gas Rimini" S.p.A за 2014 година

9. Политика за защита на личните данни