Текущи проекти

 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

Обект: Газоснабдяване на Община Кърджали

Подобект: Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали- землище гр. Кърджалии с. Сипей Община Кърджали

Подобект: Газоразпределителна мрежа на  с. Сипей Община Кърджали

чрез:

Изграждане на подземeн разпределителeн газопроводот тръби полиетилен висока плътност  с налягане на природния до 1.0 МРа от гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали,  до с. Сипей Община Кърджали Област Кърджали, чрез изграждане на Разпределителен газопровод (РГ), Газоразпределителна мрежа (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм.

Газопровода ще преминава през землището на Община Кърджали, Област Кърджали и землището с. Сипей, Община Кърджали, област Кърджали и се явява продължение на вече изграден газопровод по ул. Генерал Владимир Стойчев на територията на гр. Кърджали.

Телефон за информация: +359/897 853 453

ИНЖ. ИВАН КАДИЕВ

karjali@citygas.bg

 

Документи: