ВЪЗЛОЖЕНИ ПРОЦЕДУРИ


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Компресиране на природен газ за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2017 17:00

Дата на публикацията: 21/08/2017 година
Предмет на настоящата обществена поръчка е компресиране на природен газ за нуждите на «Ситигаз България» ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период.
Документи:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2017 - 2019г. (787505)

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2017 17:00

Дата на публикацията: 17/05/2017 година
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД за срок от три години. 
Документи:
 Разяснения:
Документи:


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан за 2017 год.  (773253)

Дата на публикацията: 21/02/2017 година

Лице за контакти:
Мария Йорданова
Главен счетоводител
“Ситигаз България” ЕАД
тел.: 02/9259495
факс: 02/9259496
София 1360
ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3
maria.yordanova@citygas.bg

Документи:


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея - собственост на „Ситигаз България” ЕАД за срок от три години" (761350)

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/12/2016г. 17:00

Дата на публикацията: 06/12/2016 година

Лице за контакти:

Мария Йорданова

Главен счетоводител

“Ситигаз България” ЕАД

тел.: 02/9259495

факс: 02/9259496

София 1360

ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3

maria.yordanova@citygas.bg

Документи:


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата на публикацията: 12/04/2016 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:
Доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани леки автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България" ЕАД
Лице за контакти:
Мария Йорданова
Главен счетоводител
“Ситигаз България” ЕАД
тел.: 02/9259495
факс: 02/9259496
София 1360, ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3
maria.yordanova@citygas.bg
Документация:


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан. (712435)

Дата на публикацията: 09/02/2016 година

Лице за контакти:
Мария Йорданова
Главен счетоводител
“Ситигаз България” ЕАД
тел.: 02/9259495
факс: 02/9259496
София 1360
ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3
maria.yordanova@citygas.bg

Документи:

Доставка на природен газ за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД      Дата на публикацията: 26/02/2016 година

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на природен газ за нуждите на «Ситигаз България» ЕАД.

Документи:

Публична покана

Дата на публикацията: 23/11/2015 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:

Доставка на три броя фабрично нови, неупотребявани леки автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България" ЕАД

Лице за контакти:

Мария Йорданова

Главен счетоводител

“Ситигаз България” ЕАД

тел.: 02/9259495, факс: 02/9259496

София 1360, ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3

maria.yordanova@citygas.bg

Документация:

Публична покана

Избор на експерт-счетоводител за 2014г и 2015г., за извършване на независим финансов одит на годишния финасов отчет на "Ситигаз България" ЕАД за 2014г. и 2015 г., в съответствие с МСФО - приети от ЕС (9032428)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 13/08/2014 17:00

Дата на публикацията: 05/08/2014 година
Извършването на независимия финансов одит на финансовия отчет на "Ситигаз България" ЕАД за 2014г. и 2015г. следва да се извърши от одитор приемлив за Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ във връзка с договор за кредит между "Ситигаз България" ЕАД и ЕБВР.При изготвяне на своите технически и финансови оферти всеки участник, е необходимо да вземе под внимание следното: годишния оборот на "Ситигаз България" ЕАД за 2013 г. и 2014г. е 110 /сто и десет/ млн.лева, а стойността на активите към 31.12.2013г. е 126 /сто двадесет и шест/ млн.лева, като при извършването на независимият финансов одит, одиторът следва да изрази независимо мнение по отношение обстоятелството дали финансовият отчет представя достоверно във всички аспекти на същественост имущественото и финансово състояние на дружеството, отчетеният финансов резултат от дейността, паричните потоци и собствения капитал за годината и промените в тях, в съответствие с МФОС приети от ЕС и по отношение на груповия пакет за консолидационни цели.Всеки участник, следва да включи във финансовата част на офертата си - необходимите работни часове за проверка, цена за един час проверка и обща цена, допълнителни услуги свързани с одита (ако има такива) и включени в стойността на финансовата оферта, начин и срок на плащане.Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с офертата се посочват: адресат, наименование на поръчката дадено от Възложителя, наименование на конкретния участник, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.Оферти се представят всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00ч. до изтичане на срока посочен в публичната покана.Офертата е необходимо да има срок на валидност 30 календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на оферти и трябва да съдържа:Кратка анотация на фирмата - участник, в която да се посочи ЕИК на участника, готовност за поемане на ангажимент, в случай че бъде избран за изпълнител, срок за изпълнение на поръчката, да декларира обстоятелството, че разполага с необходимия опит и квалифициран човешки ресурс за изпълнение на ОП (минимум 3-ма регистр. одитори - пряко ангажирани с изпълнението -три имена, квалификация и опит-мин. 5г.);Списък (изготвена по образец №2 на възложителя) на сключените през последната една година договори - еднакви или сходни с обекта на поръчка, с посочване на контрагент, предмет и стойност, като минимум три от тях са със сходен с предмета на настоящата поръчка, т.е. количеството и обемът да са еквивалентни или по-високи от настоящите.Участниците да приложат и референции - не повече от три броя;Декларация свободен текст, че участника е приемлив за ЕБВР, като Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника обстоятелства. В случай на констатирано несъответствие с действителното положение, дължащо се на представяне на невярна/неточна информация, Възложителят ще отстрани участника и няма да оценява офертата му;Участниците следва да представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП - изготвена по образец №1 на възложителя;За подписване на договора се представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на поръчката (банкова или депозит и документите по чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП издадени от съответните компетентни органи.Всички документи в офертата следва да са подписани от лице, което има представителна власт, съгласно вписванията в Търговския регистър или от упълномощено лице (нотариална заверка), за което в офертата се представя оригинал или заверено копие на пълномощно.Участник, който не отговаря на изискванията на Възложителя за участие в процедурата ще бъде отстранен от участие и неговата оферта няма да бъде допусната до оценка.Договор за възлагане на обекта - предмет на настоящата процедура се сключва след получаване на одобрение от Едноличния собственик на капитала на Възложителя.
Протокол за оценка на подадени оферти:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014 - 2017г. (597934)

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2014 17:00

Дата на публикацията: 08/04/2014 година
Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014 - 2017г. и включва следните видове застраховки: А) Застраховка „Обща гражданска отговорност” във връзка с лицензионните дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Ситигаз България” ЕАД, а именно: снабдяване и разпределение на природен газ за територията на регион Тракия, Габрово, Твърдица, Павел баня, Хасково, Кърджали, Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница”;Б) „Застраховка на газопроводната мрежа, АГРС, декомпресираща станция и станция за дистанционно отчитане срещу аварии, пожар и природни бедствия, включително земетресение, кражба чрез взлом, индустриален пожар, щети от наводнение”;В) „Застраховка на 24 (двадесет и четири) броя моторни превозни средства собственост на „Ситигаз България” ЕАД, както следва: „Застраховка „Пълно Каско”; „Застраховка „Злополука на местата в МПС” и „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Г) „Застраховка „Трудова злополука” на служителите на „Ситигаз България” ЕАД.
Документи:

Публична покана

Изработване на рекламни плоскости (билбордове и двустранни съоръжения - сити лайтове) и организиране на поставянето им в градовете Пловдив, Хасково, Кърджали и Габрово (9027943)

Срок за получаване на офертите: 14/04/2014 10:00

Дата на публикацията: 08/04/2014 година
Изработване на рекламни плоскости (билбордове) в Пловдив (40-45 бр), Хасково (8-10 бр), Кърджали (5 бр) и Габрово (5 бр), като за Пловдив са необходими и 17бр. двустранни съоръжения.

Участниците следва да разполагат със собствена и/или наета мрежа с рекламни съоръжения разположени на натоварени градски булеварди, пешеходни зони, търговски центрове - молове и възлови кръстовища в градовете Пловдив, Хасково, Габрово и Кърджали, в т.ч. да разполагат с рекламни съоръжения формат пиза 4х3м. и двустранни съоръжения - сити лайтове 1.20х1.80м за периода м.април 2014г. - м.септември 2014г. и които обстоятелства се удостоверяват със списък декларация - свободен текст, но с посочване на точното им местоположение.; Участниците следва да разполагат с техника за печат, за което да представят списък - декларация. Рекламното лого е по проект на "Ситигаз България" ЕАД и ще се предостави на участника избран за изпълнител. Всеки участник представя оферта, в която освен посочените горе документи представя и Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код от удостоверението за актуално състояние, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП - изготвени по образец; Пълномощно (оригинал - нотариално заверено) на лицето подписващо офертата, когато то не съвпада с лицето представляващо участника, съобразно вписванията в Търговския регистър;Други документи по преценка на участника, но свързани с предмета на поръчката. Не се приемат декларации по чл. 47 от ЗОП подписани от пълномощник. Всяка оферта се представя в запечатан и непрозрачен плик с посочване на наименованието на участника, предмета на поръчката, в който се поставят изискваните от възложителя документи и отделен, непрозрачен и запечатан плик с надпис "Предлагана цена", в който участника посочва единични цени за наем за периода определен от възложителя и печат (отделно за двата вида размери) и обща стойност на услугата. Всички цени следва да са в български лева, без ДДС. При разлика между изписаните единични и общи стойности ще се вземат за верни единичните цени, а при разлика и/или несъответствие между изписаните с цифри и изписаните словом - за верни ще се приемат последните. Всеки участник може да представи само една оферта за участие, като варианти на офертите не се допускат.