ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ


Процедура за възлагане на обществена поръчка № 9047999 на АОП 

Краен срок за получане на оферти: 01.12.2015 година до 16:00 часа

Дата на публикацията: 24/11/2015 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:

Доставка на горива за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с две обособени позиции, както следва: 

  • обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел;
  • обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Казанлък, Пловдив, Габрово.

Лице за контакти:

Мария Йорданова

Главен счетоводител

“Ситигаз България” ЕАД

тел.: 02/9259495, факс: 02/9259496

София 1360, ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3

maria.yordanova@citygas.bg

Документация: Указания за участие

Образец 1 - "Техническа оферта"

Образец 2 - Декларация чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП

Образец 3 - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 

Образец 4 - Административни сведения

Образец 5 - Декларация подизпълнител

Образец 6 - Ценова оферта
Прекратена: ОТМЕНЕНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Доставка на горива (бензин А 95 Н, дизел и компресиран природен газ – метан) за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014-2017г., с две обособени позиции, както следва:

• обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел;

• обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Пловдив и гр. Казанлък (614477)

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2014 16:00

Дата на публикацията: 09/07/2014 година
Доставка на горива (бензин А 95 Н, дизел и компресиран природен газ – метан) за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014-2017г., с две обособени позиции, както следва:
• обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел;
• обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Пловдив и гр. Казанлък

Ruwix is the most popular website dedicated to online puzzle programs and tutorials.