ОТКРИТИ - ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ


Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 17:00

Дата на публикацията
12.02.2019 г.

Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Компресиране на природен газ за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2018 17:00. Офертите ще се отварят на 18/12/2018 в 11:00 в офиса на Ситигаз България ЕАД

Предмет на настоящата обществена поръчка е компресиране на природен газ за нуждите на «Ситигаз България» ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период.

Дата на публикацията: 26/11/2018 година

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани лекотоварни автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:00

Дата на публикацията: 03/09/2018 година