АРХИВ

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка № 9017668 на АОП 

Дата на публикацията: 15/07/2013 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:

Доставка на горива за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с две обособени позиции, както следва: 

  • обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел;
  • обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Казанлък.

Лице за контакти:

Мария Йорданова

Главен счетоводител

“Ситигаз България” ЕАД

тел.: 02/9259495, факс: 02/9259496

София 1360, ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3

maria.yordanova@citygas.bg

 

Документация: Указания за участие

Образец 1 - "Техническа оферта"

Образец 2 - Декларация чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП

Образец 3 - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 

Образец 4 - Административни сведения

Образец 5 - Декларация подизпълнител

Образец 6 - Ценова оферта

Договор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка 9017044 на АОП 

Дата на публикацията: 27/06/2013 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на „Ситигаз България” ЕАД, с три обособени позиции, както следва: 

• обособена позиция №1 – доставка на бензин А 95 Н и дизел;

• обособена позиция №2 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Пловдив;

• обособена позиция №3 – доставка на компресиран природен газ – метан на територията на гр. Казанлък”.
Допълнителна информация за условията за участие в процедурата могат да бъдат получени от електронната страница на „Ситигаз България“ ЕАД - www.citygas.bg, раздел „Профил на купувача“, както и от лицето за контакти - посочено от Възложителя в настоящата покана.

Лице за контакти:

 

Мария Йорданова

Главен счетоводител

“Ситигаз България” ЕАД

тел.: 02/9259495, факс: 02/9259496

София 1360, ул. “Адам Мицкевич” №4, ет.3

maria.yordanova@citygas.bg

Документация: Указания за участие

Техническа оферта

Образец "Ценова оферта"

Образец "Административни сведения"

Декларация чл.6, ал.2  от ЗМИП

Декларация чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП

Декларация подизпълнител

Договор

Процедура за възлагане на обществена поръчка № 9017478 на АОП 

Дата на публикацията: 09/07/2013 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:

„Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея - собственост на  „Ситигаз България” ЕАД, с три обособени позиции”, както следва:

  • обособена позиция №1 – за регион Тракия – общини Хасково, Кърджали, Велинград, Павел баня и Гурково;
  • обособена позиция №2 – за общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница;
  • обособена позиция №3 – за община Габрово.
Лице за контакти:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Дата на публикацията: 19/03/2013 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, за осигуряване на комплексни застрахователни услуги за нуждите на "Ситигаз България" ЕАД.Всички желаещи за участие могат да получат комплект документи за участие в седалището на Дружеството в гр.София, ул. "Адам Мицкевич" №4, ет. 3.


Процедура за възлагане на обществена поръчка

Дата на публикацията: 19/03/2013 година
"Ситигаз България" ЕАД уведомява всички интересуващи се, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, за доставка на 3 (три) броя нови, неупотребявани леки автомобили и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на "Ситигаз България" ЕАД.Всички желаещи за участие могат да получат комплект документи за участие в седалището на Дружеството в гр.София, ул. "Адам Мицкевич“ №4, ет. 3.