Екология

1. Основни емисии

Дефиниция на проблема
Регион Тракия съдържа възможно най-разнообразния релеф: планински, полупланински терени, леки възвишения, равнини, долини на реки и др. Следователно многообразието от терини в него определя разглеждането им от гледна точка промяна на емисионните стойности строго по райони със специфични екологични особености. В този аспект газификацията спомага за силно намаляване на емисиите от вредни вещества в атмосферата, почвите и водите.
Написаното по-горе води до въвеждане на децентрализация в разглеждането на екологичните проблеми. Основен принцип на разглеждане влиянието от въвеждането на природен газ е оценка на съществуващата горивна база в момента за всяка община. Основните източници за това изследване бяха:

 • данни от конкурсните документи;
 • данни, събрани от нас при посещение на обектите;
 • данни, представени от различни организации: фирми, общини и др.

Технология на приравняване на различните горива

Основните характеристики на определяне на приравняващите различни горива коефициенти са следните:

 • приравняване по калоричност;
 • корекция при течните горива (мазут, нафта и др.), отчитаща вложените количества вследствие влагането в тях на некачествени дестилати, вода и др. (статистически определена);
 • корекция, определена от замърсяванията във времето на нагревните повърхности на топлогенериращите уреди, изгарящи течно и твърдо гориво, което намалява техният коефициент на полезно действие (статистически определена);
 • корекция, определена от използването на допълнителна енергия за разгряване на течните горива: енергия за подаване и повишаване на налягането за разпръскване преди изгаряне;
 • корекция от липси на нафта, породени от кражби, което води до изкуствено увеличаване на емисиите;
 • корекция в статистическите данни за употребяваното от населението гориво дърва, с отчитане увеличаването на реалното потребление вследствие бракониерстване (увеличено с 15%);

Технология на горенето на различните горива и разлика спрямо природен газ:

 • въглероден двуокис: продукт от горенето на веществата, който зависи от състава на горивото. Води до намаляване и изтъняване на озоновия слой в атмосферата. Природният газ отделя най-малко СО2 в сравнение с основните си конкуренти горива: мазут, нафта и др.
 • въглероден окис: продукт на горене на отделните горива, характеризиращ некачествено и непълно горене. Получава се вследствие на недобри горивни устройства и лоша настройка на същите. Горенето на газа, който е в газообразно състояние и се характеризира с много добро смесване на гориво и окиси и с фронтово горене практически води при еднакви условия до по-ниски стойнсти на образуване на СО. Не малък фактор за това е и възможността за по-прецизно регулиране на съотношението гориво/въздух, което при природния газ се извършва най-лесно и надеждно. При една достатъчно добра настройка може да се механизира или дори премахне получаването на СО;
 • серен двуокис: продукт на горене, зависещ изцяло от съдържанието на сяра в горивото. Най-тежък замърсител са тежкия мазут, въглищата и нафтата. Първичните мероприятия като подготовка и организиране на процеса на горене не водят до намалявенето на SO2. Вторичните мероприятия като очистващи инсталации имат добър ефект, но струват скъпо и при мащабите на горивните консуматори на регион Тракия не са актуални Следователно единствената алтернатива за премахване на SO2 в димните газове е въвеждането на природен газ, който съдържа пренебрежително малко серни съединения в себе си.
 • азотни окиси: продукти на горенето, възникващи при химично взаимодействие на елементите азот и кислород. Най-значими от азотните окиси са NOX, NO2 и NO. При конвенционалното горене първоначално се образуват 95- 98% NO и 2-5% NO2. При изпускането в атмосферата в голямата си част NO се окислява до NO2. Вредните въздействия се отнасят главно до NO2. Той влияе върху хората и животните най-често върху очите, предизвиква бронхиални и белодробни заболявания. Не по-назад той образува при наличие на въглеводород и слънчева светлина така наречения фотохимически смог. Основната компонента на последния влияе лошо върху цялото ни развитие (вегетация). Съществуват три механизма на образуване на NO:
 • първичен NO: възниква във фронта на пламъка на горивото и молекулярния азот , които се окисляват от молекулярния кислород;
 • горивен NO: възниква от органично свързания азот в горивото чрез окисляване с молекулярен кислород. Природният газ няма органично свързан азот, така че NO не се образува при горенето на газ. При течните горива, например нафта азотът варира около 150 mg/kg, а при тежкия мазут около 3-5 g/kg.
 • термичен NO: възниква в продуктите на горене в зоната на факела с температура по-голяма от 1200оС, от кислорода с въздуха за горене и азота от въздуха за горене;

От написаното дотук и от възможността за по-лесно и надеждно регулиране на съотношението гориво/въздух се вижда, че природния газ е значително по-екологично гориво по отношение на NOX в сравнение с останалите горива.

 • органични вещества: продукти на горенето на твърди и течни горива, зависещи от начина на горене и съдържанието на твърди частици в тях. При природния газ могат да се пренебрегнат;
 • метан, други въглеводороди, и др. могат да се получат при непълно горене и технологични процеси. При нормални условия могат да се пренебрегнат.

Причини за намаляване на емисиите
Основните причини за намаляване на емисиите са:

 • описаните обстойно по-горе фактори за определяне образуването им
 • възможността за въвеждане на гъвкави технологии на горене наи използване на първични мероприятия за намаляване на емисиите, които имат голям ефект;
 • използването на инжекционни горивни системи с голям излишък на въздух и ниски емисии (особено в бита)
 • използване на технологии, които могат да се осъществяват само с природен газ: термични пещи, сушилни, комбинирани цикли, горивни клетки поради високата им ефективност;

Анализ на резултатите от преминаване към природен газ в екологичен аспект:

 • почви и води; растителност

Основното предимство се състои в премахване на съхранението в големи количества на течни и твърди вещества, мазут и др. по площадките на предприятието и премахване на твърдите отпадъци от горенето. По този начин се намалява вероятността от разливи на тези вещества в почви, реки и др. Премахва се бракониерстването по отношение на незаконната сеч;

 • въздух

На следните графики се представени данни от екологичното замърсяване на общините след въвеждане на природния газ като гориво. Те се отнасят и общо за региона. Ясно се забелязва рязкото намаляване на азотните окиси, серния двуокис и СО в различните градове след стартиране на газификацията. В по-малко количество се намаляват СО2 поради разко увеличаване на консумацията на газ за потребители, които до този момент са се отоплявали с ел.енергия.
Като заключение може да се направи окончателния извод, че природния газ няма алтернатива от останалите горива от гледна точка екология.

2. Мониторинг при въвеждането на природен газ

Мониторингът при въвеждането на природен газ е свързан със спазване на екологичните норми и създаване на организация, която да гарантира запазването на околната среда. Мониторингът включва трите основни етапа в реализацията на газопроводната мрежа:

 • етап проектиране
 • етап строителство
 • етап експлоатация

Естествено, че това подразделяне на етапи е само във времето и пространството и е условно, защото като цяло за региона тези процеси по принцип ще текат успоредно и на много места. Реализацията принципно се характеризира с:

 • недопускане на влошаване на основните показатели на околната среда в процеса на строителство и експлоатация;
 • отделяне на специално внимание на уникални екологични съоръжения: резервати, зони и др. и тяхното обособяване в процеса на строителство.
 • Създаване на възвожности за подобряване на екологичната обстановка в най-замърсените области.

Организация на мониторинга:
Системата ISO 9001, възприета от нас, предполага в конкурсите за проектанти и изпълнители да се вземат предвид и екологичните способности на кандидатите, включващи:

 • екологично образование на персонала;
 • качество на машините;
 • декларация, че не са наложени наказания за опазване на околната среда;

Да не бъдат толерирани фирми, неотговарящи на тези условия.
Фирмата ще извършва екологичен мониторинг от специален отдел, контролиращ .замърсяваниятя в процеса на реализация на проекта. Този отдел ще е отговорен и за еко-мониторинга в процеса на експлоатация на мрежата.
Допълнителен стимул за подобряване екологията в региона:
Специални цени могат да получат следните консуматори:

 • фирми, приели нормите на град Цюрих по отношение на емисии на димни газове;
 • фирми и граждани, монтирали котли и съоръжения, работещи с горна топлина на изгаряне;
 • фирми, зареждащи автомобили;
 • фирми и граждани, които използват комбинирани модули, термопомпи с газ, горивни клетки и др.
 • фирми, които произвеждат продукция, която допринася за активното подобряване екологията в страната.

Данните от екологичните пресмятания с изложени в ПРИЛОЖЕНИЯ в mg/m3 при нормални условия