Профила на купувача е публичен и представлява обособена част от електронната страница на „Ситигаз България” ЕАД, находяща се на интернет адрес http://www.citygas.bg, в която се публикува предвидената в чл.22б, ал. 2 от ЗОП и в Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача, информация, под формата на електронни документи за обществени поръчки, без да се нарушават приложимите ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията.

Чувствителна търговска информация* по смисъла на тези правила е информацията относно стопанското поведение на всяко физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната му форма, която обичайно се пази като тяхна търговска тайна и чието разкриване или споделяне между конкуренти, може да доведе до намаляване на стратегическата несигурност на пазара и до премахване или намаляване на обществените ползи от наличието на процес на конкуренция между участниците на съответния пазар. 

Публикуването на тази информация няма за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар към който се отнасят доставките, услугите и строителството включени в предмета на обществена поръчка, като в този смисъл на публикуване в профил на купувача подлежат само изрично посочените от законодателя и определените с настоящите правила електронни документи и информация, в които следва да се заличава информацията за която участниците в процедурата са приложили декларация за конфеденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП или е защитена със закон.

*Чувствителната търговска информация може да бъде свързана с цени (действителни цени, отстъпки, увеличения, намаления, формули и модели на ценообразуване), клиенти или потребители, производствени разходи, капацитет, производствени количества, реализирани обороти, приходи от продажби, качество на продукция, маркетингови планове, поети рискове, инвестиции, технологии, нововъведения и др.