• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

13.10.2014г.

Преглед на Системата за социална отговорност

    Уважаеми дами и господа,   Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 13.10.2014 г. Ръководството на „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.     При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването... виж повече

23.09.2014г.

Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече

20.08.2014г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

„С и т и г а з  Б ъ л г а р и я“  Е А Д   обявява, че   има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД,  Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД.     Текстовете на обявите за различните... виж повече