• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

20.08.2014г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

„С и т и г а з  Б ъ л г а р и я“  Е А Д   обявява, че   има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД,  Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД.     Текстовете на обявите за различните... виж повече

17.07.2014г.

Портал за електронни услуги на "Ситигаз България" ЕАД

"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:   Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата   Възможност за управление на повече от една партида   Заявка за промяна на адресни... виж повече

26.05.2014г.

Газоразпределителните мрежи на "Ситигаз България" ЕАД функционират нормално

След земетресението от събота, което бе усетено на територията на южна България, и след извършените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирани нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД. виж повече