• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

23.09.2014г.

Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече

20.08.2014г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

„С и т и г а з  Б ъ л г а р и я“  Е А Д   обявява, че   има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД,  Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД.     Текстовете на обявите за различните... виж повече

17.07.2014г.

Портал за електронни услуги на "Ситигаз България" ЕАД

"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:   Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата   Възможност за управление на повече от една партида   Заявка за промяна на адресни... виж повече